LEZZET.COM.TR ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme"), Doğan Burda Ticaret Anonim Şirketi ("Doğan Burda") ile www.lezzet.com.tr alan adlı internet sitesi ("İnternet Sitesi") üzerinden ve Doğan Burda tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmak isteyen kullanıcı ("Üye") arasında elektronik ortamda akdedilmiştir.

Doğan Burda ile Üye bundan böyle birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme'nin konusu, Üye'nin, faaliyetleri Doğan Burda tarafından yürütülen İnternet Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden ("Hizmet") faydalanması ve İnternet Sitesi üzerinden yemek tarifi paylaşabilmesi ve/veya diğer Üye’ler tarafından paylaşılan yemek tariflerine ulaşabilmesi, diğer Üye’leri üyelik sonrasında oluşturulacak kişisel hesabı ile takip edebilmesi ve/veya diğer Üye’ler tarafından takip edilebilmesinin sağlayabilmesi amacıyla Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin Üyelik Formu ile Hizmetlerden faydalanmadan önce belirttiği bilgilerin eksiksiz, doğru ve kendisine ait olduğunu ve aksi bir durumun Doğan Burda tarafından tespit edilmesi durumunda, Doğan Burda'nın bu sebeple doğabilecek zararlarından sorumlu olmasıyla birlikte Üyelik Sözleşmesi'nin Doğan Burda tarafından sonlandırılabileceğini ve İnternet Sitesi'nden faydalanamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bahsi geçen bilgilerin Üye tarafından gerçeğe aykırı olarak beyan edilmesi durumunda, olası sonuçlardan Üye sorumlu olacaktır.

3.2. Taraflar, Doğan Burda tarafından Üye'ye yapılacak her türlü bildirimin, Üye'nin, üye olma işlemi esnasında bildirmiş olduğu elektronik posta adresine yapılacağı ve bahsi geçen elektronik posta adresinde bir değişiklik olması durumuda, Doğan Burda'a doğru ve güncel elektronik posta adresinin bildirilmesinin Üye'nin sorumluluğunda olduğu hususunda mutabıktırlar.

3.3. Üye, İnternet Sitesini kullanırken Doğan Burda tarafından belirlenen kullanım ve üyelik koşullarını kabul ettiğini, bunlara uygun olarak Hizmetlerden faydalanacağını, bu koşullara aykırılık halinin Doğan Burda tarafından tespit edilmesi durumunda, mevcut üyeliğinin üyeliği kısmen veya tamamen, geçici veya sürekli olarak durdurulabileceğini ve gerekli görülen durumlarda Doğan Burda'nın tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak üyeliği sonlandırabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. Üye, İnternet Sitesi’nden faydalanmak amacıyla oluşturduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisinin güvenliğinden ve gizliliğinden sadece kendisinin sorumlu olduğunu ve kullanıcı adı ve şifreyi gizli tutacağını, üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını, üçüncü kişilere kullandırmayacağını ve ele geçirilmesini önlemek için gerekli tüm tedbiri alacağını ve kullanıcı adı ve şifreyle ilgili olarak Doğan Burda'nın hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Doğan Burda'nın Üye’nin işbu maddeye aykırı hareket ettiğini tespit etmesi halinde, Üye’nin hesabını durdurma veya tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak sonlandırma hakkı saklıdır.

3.5. Üye, Doğan Burda'nın yazılı izni olmaksızın işbu Sözleşme'den doğan hak ve yükümlülükleri ile üye hesap bilgilerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemez ve/veya Üye hesaplarını üçüncü kişilere kullandıramaz. Aksi halde Doğan Burda'nın doğacak tüm zararını Üye’ye rücu hakkı saklıdır. Doğan Burda, Üye’nin hesap bilgilerini üçüncü kişiye devrettiğini ve/veya Üye hesabını üçüncü kişilere kullandırdığını tespit ederse  ilgili Üye’nin hesabını hiçbir açıklama yapmaksızın  durdurma veya sona erdirme hakkına sahiptir. 

3.6. Üye, İnternet Sitesi'nde yer alan her türlü içeriğin yasal haklarının sahibinin Doğan Burda olduğunu, bu içeriklerin yazılı olarak izin alınmaksızın ve alıntı kaydı düşülmeksizin hiçbir şekilde hiçbir amaç için kopyalanamayacağını ve aksi durumda Doğan Burda'nın uğrayacağı zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  • Üye, İnternet Sitesi içerisnde yer alan iletişim alanlarını, blog alanlarını, forum alanları hiçbir şekilde hukuka, ahlaka, kamu düzenine ve işbu Üyelik Sözleşmesi'ne uygun düşmeyen, suç teşkil edecek, rahatsız edici, küfür, hakaret, aşağılama içeren, ahlaka ve adaba aykırı olan, pornografik öğeler barındıran, terör, ırkçılık, şiddet ve benzeri konularda propoganda yapan posta, resim ve benzer uygulamalar amacıyla kullanmayacağını, İnternet Sitesi içerisinde yapacağı paylaşımların tüm hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve aksi bir durumun Doğan Burda tarafından tespit edilmesi durumunda, fazlaya dair yasal haklar saklı kalmak şartıyla, Doğan Burda'nın üyeliği durdurabileceğini veya sonlandırabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Doğan Burda'nın anılan hakkı kullanmış olup olmamasına bakılmaksızın, Üye tarafından yapılan bir paylaşım sebebiyle ve/veya herhangi bir surette, Doğan Burda'nın üçüncü kişilere ve/veya kamu kurumlarına ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat veya idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkı saklıdır.

 

  • Taraflar, Doğan Burda’nın Üye’lerin İnternet Sitesi aracılığı ile paylaştıkları tarifleri, gerekli görmesi halinde tek seferlik veya düzenli olarak derleyerek dergi şeklinde bastırabileceğini, çoğaltabileceğini ve yayınlayabileceğini kabul ederler. Üye’ye ait tarifin dergide yer alması halinde, üye Doğan Burda’dan hiçbir ücret talep etmeyeceğini kabul eder. Üye, Doğan Burda tarafından bastırılan dergi üzerinde başta 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu da dahil olmak ilgili mevzuat kapsamında hiçbir hak iddiasında bulunmayacağını, bu kanunlardan doğan tüm hak menfaatlerin Doğan Burda’ya ait olduğunu kabul, beyan ve taahüt eder.

 

  • Üye, İnternet Sitesi'ni kullanırken ve Hizmetlerden faydalanırken 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu da dahil olmak ilgili mevzuat kapsamında Doğan Burda'nın ve/veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmeyeceğini aksi halde üçüncü kişiler ve/veya Doğan Burda nezdinde doğabilecek tüm zararlardan tek başına sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  • Üye, İnternet Sitesi'ni hiçbir şekilde ticari amaçla, bir ürün tanıtım, satımına yönelik, genel anlamda reklam ve pazarlama faaliyeti olarak sayılacak bilgi, posta, resim, uygulama ve benzerlerinin iletilmesi, yayılması için kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  • Üye, İnternet Sitesi'nde yer alan ve yürürlükte bulunan mevzuat uyarında korumaya konu olan kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere hiçbir içeriği kullanmayacağını, kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, yaymayacağını, bunlara bağlı çalışmalar yapmayacağını ve İnternet Sitesi'nde yer alan uygulamalarda yer alan kod ve yazılımlara hiçbir eklemeye yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, Doğan Burda'nın uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olduğunu kabul eder.

 

  • Üye, yasal zorunluluklardan ötürü kendisi ile ilgili teknik bilgilerin (IP adresi ve benzeri) kayıt altına alınabileceğini ve talep edilmesi durumundan yalnızca yasal mercilere bu bilgilerin açıklanacağını kabul eder.

 

  • Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, elektrik ve internet hatlarında, uydu ve yer bağlantılarında, haberleşme alt yapı şebekesinde, sunucu veya cihazlarda olabilecek teknik arızalar, internet trafiğindeki tıkanmalar, yığılmalar ve benzerleri nedeniyle İnternet Sitesi'nin çalışmaması ve/veya Üye'nin Hizmet'ten faydalanamaması halinde, Üyenin bu duruma ilişkin olarak Doğan Burda'dan herhangi bir hak ve alacak talep etme bulunmamaktadır.

 

  • Doğan Burda, hiçbir gerekçe göstermeksizin, bu Sözleşmedeki koşulların sağlanabilmesi için Üyeler tarafından İnternet Sitesi'ne girilmiş/yaratılmış içeriğe müdahale etme, silme, kısaltma, denetleme, kaldırma hakkına kayıtsız şartsız sahiptir.

 

  • Üye, İnternet Sitesi'nde yer alan Hizmetler'den kendi gözetimi altında bulunan ve velisi olduğu 18 (onsekiz) yaş altındaki çocuğunun faydalanmasını istemesi halinde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Hizmetlerden faydalanırken çocuğunun gözetimini gerçekleştireceğini ve işbu Sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak İnternet Sitesini ve/veya Hizmetleri kullanmasını sağlayacağını ve aksi durumda tüm sonuçlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

 

İşbu Sözleşme, Üye tarafından elektronik ortamda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girecek ve Taraflardan herhangi birinin Sözleşmede belirtilen durumlara uygun olarak Sözleşmeyi feshedeceği tarihe kadar yürürlükte kalacaktır.

 

MADDE 5. SÖZLEŞMENİN FESHİ

 

5.1. İşbu Sözleşme’de yer alan diğer fesih imkanları saklı kalmak kaydıyla, Doğan Burda ve Üye işbu Sözleşme’yi diğer Tarafa bildirimde bulunmak şartıyla ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın feshedebilir. Fesih tarihine kadar Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklere ve Sözleşme feshedilse dahi nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümlere feshin bir etkisi olmaz.

MADDE 6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1.      Doğan Burda, işbu Sözleşme ve Taraflar arasındaki ilişki kapsamında Üye'den temin edilen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamındaki kişiler verilerin, Kanun ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak kullanılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak, Üye'nin Kanun'a uygun olarak alınacak açık rızasına istinaden ve işbu Sözleşme'den ayrı olarak Üye'nin kişisel verilerini ayrıca işleyebilir.

6.2. Üye, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylamadan önce www.lezzet.com.tr 'de yer alan Üyelik Formu Aydınlatma Metni’ni okuduğunu ve kişisel verilerinin Üyelik Formu Aydınlatma Metni uyarınca işlendiğini, Doğan Burda'nın Üyelik Sözleşmesi'ndeki edimlerinin ifa edilebilmesi amacıyla ve bu edimlerin ifası süresince kişisel verilerinin üçüncü kişilere aktarılabileceğini anladığını kabul ve beyan etmektedir.

MADDE 7. UYGULANACAK HUKUK VE DİĞER HÜKÜMLER

7.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi Türk Hukukuna tabidir ve herhangi bir uyuşmazlık durumunda Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıklar için İstanbul/Çağlayan (Merkez) Mahkemeleri ile İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğu hususunda mutabıktırlar.

7.2. Taraflar, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında doğabilecek uyuşmazlıklarda Doğan Burda'a ait defter, kayıt, belge, bilgisayar, elektronik, sistem ve ses kayıtları ile elektronik posta yolu ile yapılan görüşmeler sırasında yetkili kişiler tarafından tutulan yazılı kayıtların HMK 193/1 maddesi uyarınca yazılı delil olacağını kabul etmişlerdir.

 

İşbu 7 (yedi) maddeden ve aşağıda belirtilen ve Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz parçası olan 1 (bir) adet Ek’den ibaret Üyelik Sözleşmesi, Üye’nin elektronik onay vermesi ile elektronik ortamda yürürlüğe girmiştir.

Taraflar, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 3. ve 4. maddelerinin 1. ve 2. fıkralarında yer alan düzenlemelerin uygulanmayacağı hususunda mutabıktırlar.

Lezzet Logo